Make your own free website on Tripod.com           โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สังกัดสำนักงานกรรมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 283/8 หมู่ 5. ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2503